De complete Arbowet met één klik binnen handbereik!

Home

Recente wijzigingen

12 juli 2016

Met ingang van 1 juli 2016 zijn nieuwe regels en grenswaarden ter bescherming van werknemers tegen de schadelijke werking van elektromagnetische velden van kracht geworden in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee is richtlijn 2013/35/EU...

11 juli 2016

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 stroomlijnt de voorschriften voor conformiteitsbeoordelingen en conformiteitsbeoordelingsinstanties met het Nieuwe WetgevingsKader (NWK) op productgebied. De inhoudelijke eisen aan drukapparatuur wijzigen...

11 juli 2016

De certificatie-eisen voor bedrijven die conventionele explosieven opsporen, zijn op grond van een evaluatie aangepast aan de stand der techniek. Dit betreft bijlage XII van de Arbeidsomstandighedenregeling.

In voorbereiding

11 juli 2016

Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.

1 oktober 2015

Minister Asscher heeft een voorstel tot wijziging van de Arbowet gepubliceerd. Het kabinet wil met de vernieuwde wet de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterken.

10 juni 2015

Het Nederlandse normeninstituut NEN en zijn Europese tegenhanger de CEN zijn bezig nieuwe kleurcodering voor alle alternatieve brandstoffen te ontwikkelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om autobrandstoffen als biodiesel, (bio)gas, biobenzine en...