Home

Recente wijzigingen

1 maart 2017
De certificatieschema’s voor deskundig asbestverwijderaar (DAV 1 en 2) en voor deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) zijn ingrijpend aangepast en samengevoegd in een nieuw certificatieschema. De leerling deskundig asbestverwijderaar is vervallen. Daarvoor in de plaats zijn er nu twee wettelijke certificatieregelingen voor de deskundig asbestverwijderaar niveau 1 en niveau 2.
4 februari 2017
Dit jaar zijn, als gevolg van drie opeenvolgende wijzigingen, de bestaande voorschriften voor erkenning van EU-beroepskwalificaties aangepast. Een systeem voor het melden van valse beroepskwalificaties is toegevoegd en voor sommige beroepen een Europese beroepskaart. Dat laatste geldt niet voor de beroepen waarvoor het ministerie van SZW een certificatieplicht kent.
20 december 2016
In een verzamelbesluit dat op 1 januari 2017 van kracht geworden is, worden diverse technische wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op deskundigen bij arbodiensten, de risicio-inventarisatie en -evaluatie rond optische straling, geluid, duikarbeid, hijs- en hefgereedschap, ladders en trappen en verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers. 

In voorbereiding

31 januari 2017
Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Naar verwachting gaat de wijziging in op 1 juli 2017.
13 oktober 2016
De Tweede Kamer heeft in september ingestemd met wijzigingen over arbogerelateerde zorg. De gewijzigde Arbowet zal waarschijnlijk in juli 2017 van kracht worden.
11 juli 2016
Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.