Blootstelling chroom-6: wie is verantwoordelijk?

Blootstelling aan het metaal chroom-6 kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van en gezondheid van medewerkers. Welke maatregelen moet je nemen en wie is aansprakelijk als personeel heeft gewerkt met chroom-6?

Jurist Yara da Silva Delgado schreef een uitgebreid artikel op Arbeidsveiligheid.net over of de werkgever aansprakelijk is bij blootstelling aan chroom-6. Zij legt hierin ook uit wat het metaal is en wat de effecten op de gezondheid zijn. Ze zocht uit wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde na de melding dat diverse werknemers van Defensie zijn blootgesteld aan chroom-6. 

Wat zegt de wet? 

Zoals gezegd is volgens de Arbowet de werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers. Werkt een bedrijf met gevaarlijke stoffen dan moet de werkgever aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie  (RI&E) inventariseren welke gevaarlijke stoffen dat precies zijn. En een register bijhouden waarin de gevaren van die stoffen worden gemeld. Komt een werkgever de verplichtingen uit de Arbowetgeving niet na, kan de Inspectie SZW de werkzaamheden laten stilleggen of een boete opleggen.

Burgerlijk Wetboek: zorgplicht

Op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek hebben werkgevers (ook overheidswerkgevers) een zorgplicht voor een veilige werkplek van de werknemer. Wat die zorgplicht inhoudt, is afhankelijk van het type werkzaamheden en de daarover bekende gevaren. 

Lees verder op Arbeidsveiligheid.net hoe het zit met de zorgplicht en chroom-6. 

Maatregelen bij gebruik chroom-6

Als werkgever moet je er onder meer voor zorgen dat je voldoet aan de wettelijke grenswaarde voor het gebruik van chroom-6. Bovendien moet je voldoende beschermingsmaatregelen treffen en hierop streng toezicht houden. In het artikel op Arbeidsveiligheid.net staan handige verwijzingen naar hulpmiddelen van de Inspectie SZW. 

 


Source URL: https://www.arbowetweter.nl/aansprakelijkheid/blootstelling-chroom-6