Home

Recente wijzigingen

18 september 2017
De ondernemingsraad (OR) krijgt binnen de nieuwe Arbowet een aanzienlijk grotere rol toebedeeld. Welke rechten dit precies zijn en waar u als werkgever op moet letten, vindt u hier op een rijtje. 
14 juli 2017
Per 1 juli 2017 zijn in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling  nieuwe bepalingen opgenomen die verduidelijken welke maatregelen werkgevers moeten nemen om werknemers die werken met gevaarlijke stoffen, te beschermen.  
3 juli 2017
Op 1 juli is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden, samen met een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit waarmee de second opinion en de klachtenprocedure van de bedrijfsarts van kracht wordt. De wijzigingen versterken de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf moet meer aandacht krijgen en werknemers krijgen rechtstreeks toegang tot de bedrijfsarts. Ook komt er een recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

In voorbereiding

31 januari 2017
Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. De wijziging gaat in op 1 juli 2017.
11 juli 2016
Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.
1 oktober 2015
Minister Asscher heeft een voorstel tot wijziging van de Arbowet gepubliceerd. Het kabinet wil met de vernieuwde wet de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterken.