Financieringsysteem voor scholing leden OR gewijzigd

Bij de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in 1950 is een financieringsvorm geïntroduceerd waarmee de financiële drempel voor scholing van ondernemingsraden laag werd gehouden.Werkgevers betaalden tot voor kort een door de belastingdienst geïnde heffing op de loonsom. Hiermee werd  ongeveer een derde van de scholingskosten gefinancierd via het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO). Nu de scholingsmarkt voor ondernemingsraden volwassen is geworden, is de noodzaak voor deze constructie verdwenen en zal de werkgever de kosten voor scholing rechtstreeks gaan vergoeden.

Het heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat het kunnen volgen van scholing als een vanzelfsprekend onderdeel wordt gezien van de faciliteiten waarover een ondernemingsraad moet kunnen beschikken. De kwaliteit van het scholingsaanbod is tegenwoordig robuust en de noodzaak van een omslachtige heffings- en verdelingssystematiek is niet meer aanwezig. Om die reden heeft de SER in 2011 aan de toenmalige regering geadviseerd een nieuw systeem in te voeren.

Kenmerken nieuwe financiering scholing OR-leden.:

  • Expliciet wettelijk scholingsrecht

In de WOR is nu een expliciet...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar

Source URL: https://www.arbowetweter.nl/recente-wijziging/financieringsysteem-scholing