Grenswaarde koolmonoxide aangescherpt

PrintPrint

Op 21 augustus zijn de halfjaarlijkse aanpassingen in de Lijst met wettelijke grenswaarden in werking getreden. Er zijn 19 stoffen nieuw op de lijst geplaatst en van 9 stoffen, waaronder koolmonoxide, is de grenswaarde scherper gesteld. Deze lijst staat in paragraaf A van Bijlage XIII van de Arboregeling en is gebaseerd op Europese regelgeving.

Voor 9 stoffen had Nederland al wel een wettelijke grenswaarde vastgelegd. Bij 6 stoffen is deze grenswaarde beperkt aangescherpt of is een andere wijziging doorgevoerd. Het gaat om Azijnzuur (ethaanzuur), Calciumdihydroxide, Cyaniden (als CN), Koolmonoxide, Lythiumhydride en Zwaveldioxide.

Van Stikstofdioxide en Stikstofmonoxide zijn de wettelijke grenswaarden substantieel verhoogd.

Voor 1,4-Dichloorbenzeen/p Dichloorbenzeen is de hoogte van de wettelijke grenswaarde daarentegen fors verlaagd.

Voor 19 stoffen gold in Nederland niet eerder een wettelijke grenswaarde. Het gaat om: Acroleïne/acrylaldehyd/Prop-2-enal, Acrylzuur/prop-2-eenzuur, Amitrol (3-amino-1,2,4-triazol), But-2-yn-1,4-diol, Calciumoxide, Diacetyl/butaandion, Difenylether, Ethylacetaat, 2-Ethylhexaan-1-ol, Glyceroltrinitraat, Koolstoftetrachloride/Tetrachloormethaan, Mangaan en anorganische mangaanverbindingen, Methyleenchloride/dichloormethaan, Methylformaat, Nitroethaan, Terfenyl (gehydrogeneerd), Tetrachloorethyleen (PER), Tetraethylorthosilicaat en Vinylideen-chloride/1,1-dichlooretheen.

Als er geen wettelijke grenswaarde is vastgesteld, zijn bedrijven verplicht om zelf een grenswaarde voor een bepaalde gevaarlijke stof vast te stellen zodra zij met die stof gaan werken. Met het stellen van wettelijke grenswaarden vervalt deze verplichting. Wel moeten bedrijven eenmalig controleren of zij aan de nieuwe wettelijke grenswaarden voldoen.