Verhoging boetes niet naleving arboregelgeving

Premium
Op grond van artikel 5 Arbowet zijn werkgevers verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak (PVA) op te stellen. Niet naleving daarvan geldt als overtreding ten aanzien waarvan door Inspectie SZW een boete kan worden opgelegd (artikel 33 Arbowet). Deze boetes gaan dit jaar omhoog. Wanneer exact is nog onbekend; de staatssecretaris spreekt van ‘de eerste helft van 2019’. Overtredingen en normbedragen Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving Om de mogelijkheid van oplegging en de hoogte van een boete te kunnen vaststellen, moet worden gekeken in de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Die onderscheidt verschillende typen overtredingen en categorieën normbedragen, en wijst aan wanneer welk type overtreding en normbedrag van toepassing is. Vanzelfsprekend geldt: hoe ernstiger de overtreding, hoe zwaarder de sanctie. Typen overtredingen De Beleidsregel noemt drie typen overtredingen: De zware overtreding (ZO), waarvoor direct een boete wordt opgelegd De overtreding met directe boete (ODB) waarvoor tevens...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar