Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese verordening voor de harmonisatie van Europese veiligheids- en gezondheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 is op 21 april volledig in werking getreden.
 

Bij de inwerkingtreding van de verordening wordt gelijktijdig de oude richtlijn 89//686/EEG ingetrokken. De verordening heeft tot doel interpretatieverschillen die belemmerend voor de interne markt werken weg te nemen, en de regels aan de ontwikkelingen rondom persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doordat de oude richtlijn 89/686/EEG wordt vervangen door een verordening worden mogelijke interpretatieverschillen in belangrijke mate terug gedrongen. De reden is dat een verordening een rechtstreekse werking heeft en niet eerst omgezet hoeft te worden in Nationale regelgeving. Wel moeten regels worden vastgesteld betreffende de aanwijzende/aanmeldende autoriteit, de taal waarin documenten, instructies etcetera mogen worden gesteld (zie hieronder) en de sancties die van toepassing zijn op inbreuken door marktdeelnemers op de bepalingen van verordening 2016/425. Voor ernstige inbreuken kunnen dit ook strafrechtelijke sancties zijn.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar