Aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers

In principe is een zzp’er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn werkzaamheden, ook als dat gebeurt door onvoorziene omstandigheden. Die schade kan aanzienlijk zijn en loopt uiteen van schade aan materialen van de zzp’er of anderen, tot letselschade, smaad en laster.

Een zzp’er die zich wil verzekeren tegen aansprakelijkheidsrisico’s kan kiezen uit de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), de Constructie Allrisk Verzekering (CAR) of een combinatie van deze verzekeringen. In dit artikel wordt kort uitgelegd wat de verschillen zijn en hoe ze elkaar aanvullen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Deze verzekering is te vergelijken met een WA-verzekering voor particulieren en is te beschouwen als een basisverzekering tegen aansprakelijkheid.

Een AVB geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid: schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
 • Risicoaansprakelijkheid: schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken.
 • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan de zzp’er producent is.
 • Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigen of vuil worden daarvan.
 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken.
 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade.
 • De wettelijke rente op de schade.

DE AVB geeft geen dekking voor schade aan zaken die (nog) tot uw eigendom behoren. Bijvoorbeeld als u een keuken voor een klant heeft ingekocht en deze aan het plaatsen bent. De onderdelen van de keuken zijn tot afronding van de opdracht nog uw eigendom en schade hieraan die u heeft veroorzaakt wordt niet gedekt door de AVB. Daarvoor is de CAR geschikt.

Constructie Allrisk verzekering (CAR)

Voor zzp’ers die in technische beroepen werken kan het daarom verstandig zijn een zogenaamde Constructie Allrisk verzekering af te sluiten tegen schade aan het werk die door uzelf wordt veroorzaakt of onder uw toezicht valt. Dit is met name nuttig voor beroepen in de bouw, zoals installateurs, klusjesmannen, loodgieters en timmermannen.

Een CAR geeft dekking voor:

 • Schade aan het werk zelf. Deze schade kan bestaan uit: materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand. Dat betekent alle op het bouwterrein aanwezige- en voor de bouw bestemde materialen, bouwwerken, constructies, onderdelen en hulpwerken onder de dekking vallen.
 • Beschadiging van materialen die niet door de zzp’er geleverd zijn.
 • Schade die de zzp’er veroorzaakt aan eigendommen van opdrachtgevers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Stel, hij metselt ergens een muur en deze valt om tijdens de bouwperiode en beschadigt een deel van de bestaande bebouwing, andere eigendommen of personen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Deze verzekering geeft dekking voor de gevolgen van bijvoorbeeld verkeerde adviezen of informatie, nalatigheid of proceskosten.

Een BAV geeft dekking voor:

 • Nalatigheid: dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens werkzaamheden.
 • Wettelijke aansprakelijkheid: voor zover niet uitgesloten is deze gedekt.
 • Privacy: dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht.
 • Reconstructie: vergoeding voor herstel van verloren of beschadigde documenten of data.
 • Smaad en laster: vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als de zzp’er ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast.
 • Intellectuele eigendomsrechten: dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten.
 • Verdedigingskosten: vergoeding eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente