Home

Recente wijzigingen

14 augustus 2019
De Inspectie SZW mag voor het ontbreken van een RI&E nu direct boetes van 4500 euro uitdelen. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.
18 juli 2019
De oude ‘Beleidsregel arbocatalogi 2010’ heeft per 14 juni plaatsgemaakt voor de nieuwe ‘Beleidsregel arbocatalogi 2019’.
18 juli 2019
De ‘Lijst van kankerverwekkende stoffen’ is aangepast. Er zijn twee nieuwe stoffen toegevoegd: 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen en 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen.

In voorbereiding

16 april 2019
De boetes voor het niet naleven arboregelgeving gaan dit jaar omhoog. Wanneer exact is nog onbekend; de staatssecretaris spreekt van ‘de eerste helft van 2019’.
15 oktober 2018
Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een aanpassing van het arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van registratie eisen voor bepaalde beroepen.
15 oktober 2018
Er is een internetconsultatie over een aanpassing van het asbestverwijderingsbesluit en het bouwbesluit waarmee het landelijk asbestvolgsysteem verder wordt geoperationaliseerd.