Home

Recente wijzigingen

5 januari 2018
Na 1 januari 2018 gelden voor certificerende instellingen strengere criteria om door SZW te worden aangewezen voor de afgifte van certificaten op basis van de arbeidsomstandighedenregelgeving. 
18 september 2017
De ondernemingsraad (OR) krijgt binnen de nieuwe Arbowet een aanzienlijk grotere rol toebedeeld. Welke rechten dit precies zijn en waar u als werkgever op moet letten, vindt u hier op een rijtje. 
14 juli 2017
Per 1 juli 2017 zijn in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling  nieuwe bepalingen opgenomen die verduidelijken welke maatregelen werkgevers moeten nemen om werknemers die werken met gevaarlijke stoffen, te beschermen.  

In voorbereiding

26 februari 2018
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland en wordt de ‘oude’ Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG is geen onderdeel van de Arbowet, maar wel een belangrijke wet waar iedereen – in Arboland en daarbuiten – mee te maken krijgt. Wat verandert er? En waar moet je op letten?
31 januari 2017
Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. De wijziging gaat in op 1 juli 2017.
11 juli 2016
Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.