Home

Recente wijzigingen

27 augustus 2018
Op 21 augustus zijn de halfjaarlijkse aanpassingen in de Lijst met wettelijke grenswaarden in werking getreden. Er zijn 19 stoffen nieuw op de lijst geplaatst en van 9 stoffen, waaronder koolmonoxide, is de grenswaarde scherper gesteld. Deze lijst staat in paragraaf A van Bijlage XIII van de Arboregeling en is gebaseerd op Europese regelgeving.
16 april 2018
De Europese verordening voor de harmonisatie van Europese veiligheids- en gezondheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 is op 21 april volledig in werking getreden.  
26 februari 2018
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland en is de ‘oude’ Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG is geen onderdeel van de Arbowet, maar wel een belangrijke wet waar iedereen – in Arboland en daarbuiten – mee te maken krijgt. Wat is er veranderd? En waar moet je op letten?

In voorbereiding

11 juli 2016
Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.