De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Recente wijzigingen

Handhavingsbeleid CBI’s-Nederlandse Arbeidsinspectie

Op 3 december 2021 is de beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet ingetrokken. Deze was verouderd en hiervoor in de plaats heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het ‘Handhavingsbeleid CBI’s-Nederlandse Arbeidsinspectie’ gepubliceerd. 

Wijziging Arbowet: Werk stilleggen SARS-CoV-2

Met ingang van 1 december 2020 is op grond van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 aan artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet, dat over het stilleggen van de werkzaamheden door de Inspectie SZW gaat, een zevende lid toegevoegd. 

Arbobesluit: Aanvullende voorschriften bestrijding coronavirus

De algemene voorschriften voor de inrichting van arbeidsplaatsen in artikel 3.2 is onvoldoende toegesneden op de specifieke eisen die nodig zijn om te voorkomen dat werknemers op de werkplek met het virus SARS-CoV-2 besmet raken. Om die reden is een tijdelijk artikel 3.2a toegevoegd. 

Werken met explosieve stoffen

Nieuwe certificatievoorschriften in Arbobesluit voor bedrijven die ontplofbare oorlogsresten opsporen en registratie eisen aan personen die met explosieven werken of als deskundige ontplofbare oorlogsresten opsporen.

Wijziging Arbobesluit: werkbakken en werkplatforms

Per 1 juli 2020 is artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Het gaat niet alleen om tekstuele wijzigingen, maar ook de voorwaarden voor de inzet en het gebruik van werkbakken en werkplatforms zijn op de schop gegaan. 

SZW-lijsten

De nieuwe lijsten zijn op 1 juli in de Staatscourant gepubliceerd.

Arbobesluit: wettelijk verplichte persoonsregistratie

Aan het Arbeidsomstandighedenbesluit is een nieuwe afdeling 1B toegevoegd, waarin de algemene voorschriften voor het nieuwe systeem van wettelijk verplichte persoonsregistratie wordt ingevoerd (artikelen 1.5j tot en met 1.5p).

Arbowet: toezenden rapport

Per 1-1-2020 is er een toevoeging aan de Arbeidsomstandighedenwet over het toezenden van een rapport aan betrokken personen.

Boetes voor ontbreken RI&E én plan van aanpak

De Inspectie SZW mag voor het ontbreken van een RI&E nu direct boetes van 4500 euro uitdelen. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.

Gevaarlijke stoffen

Op 2 januari 2019 zijn de halfjaarlijkse aanpassingen in de SZW-lijsten met gevaarlijke stoffen in de Staatscourant gepubliceerd. Er zijn dertien stoffen nieuw op de lijst geplaatst.

Wijzigingen in SZW-lijsten

Op 2 juli 2018 zijn er in deze lijsten weer enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijsten worden tweemaal per jaar bijgewerkt. Methanol en kopersulfaat gelden niet meer als gevaarlijk voor de voortplanting.

Grenswaarde koolmonoxide aangescherpt

Op 21 augustus zijn de halfjaarlijkse aanpassingen in de Lijst met wettelijke grenswaarden in werking getreden. Er zijn 19 stoffen nieuw op de lijst geplaatst en van 9 stoffen, waaronder koolmonoxide, is de grenswaarde scherper gesteld. Deze lijst staat in paragraaf A van Bijlage XIII van de Arboregeling en is gebaseerd op Europese regelgeving.

De AVG - de belangrijkste wijzigingen op een rij

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland en is de ‘oude’ Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG is geen onderdeel van de Arbowet, maar wel een belangrijke wet waar iedereen – in Arboland en daarbuiten – mee te maken krijgt. Wat is er veranderd? En waar moet je op letten?

Wat er precies verandert met de nieuwe Arbowet

Op 1 juli is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden, samen met een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit waarmee de second opinion en de klachtenprocedure van de bedrijfsarts van kracht wordt. De wijzigingen versterken de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf moet meer aandacht krijgen en werknemers krijgen rechtstreeks toegang tot de bedrijfsarts. Ook komt er een recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Ingrijpende wijzigingen certificatieschema asbestverwijderaar

De certificatieschema’s voor deskundig asbestverwijderaar (DAV 1 en 2) en voor deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) zijn ingrijpend aangepast en samengevoegd in een nieuw certificatieschema. De leerling deskundig asbestverwijderaar is vervallen. Daarvoor in de plaats zijn er nu twee wettelijke certificatieregelingen voor de deskundig asbestverwijderaar niveau 1 en niveau 2.

Nieuwe regels erkenning EU-beroepskwalificaties van gereglementeerde beroepen

Dit jaar zijn, als gevolg van drie opeenvolgende wijzigingen, de bestaande voorschriften voor erkenning van EU-beroepskwalificaties aangepast. Een systeem voor het melden van valse beroepskwalificaties is toegevoegd en voor sommige beroepen een Europese beroepskaart. Dat laatste geldt niet voor de beroepen waarvoor het ministerie van SZW een certificatieplicht kent.

Offshore olie- en gasactiviteiten: regels toegevoegd aan Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is uitgebreid met regels voor de veiligheid en gezondheid bij offshore olie- en gasactiviteiten. Met nieuwe veiligheids- en gezondheidsvoorschriften bij offshore- en gasactiviteiten wordt de EU-richtlijn 2013/30/EU doorgevoerd die is opgesteld naar aanleiding van het zeer ernstige ongeluk dat zich in 2010 in de Golf van Mexico voordeed bij een boring naar olie.

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

De Tweede Kamer heeft in september ingestemd met wijzigingen over arbogerelateerde zorg. De gewijzigde Arbowet zal waarschijnlijk in juli 2017 van kracht worden.

Lagere grenswaarde voor amfibole asbestvezels

De grenswaarde voor amfibole asbestvezels in het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt op 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Daarnaast zijn er wijzigingen in de risicoklasse-indeling voor blootstelling aan asbestvezels op arbeidsplaatsen.

BRZO 2015 aangevuld met nieuwe Regeling risico’s zware ongevallen

Op 8 juli j.l. is het Besluit risico zware ongevallen 2015 van kracht geworden. De daarbij behorende regeling is pas op 4 maart 2016 in werking getreden. Dat is een vertraging van maar liefst acht maanden. De regeling bevat nadere regels op grond van artikelen in het BRZO 2015.

Nieuw besluit risico’s zware ongevallen 2015

Op 8 juli is het Besluit risico zware ongevallen 2015 van kracht geworden. Het besluit is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo2015 wordt naar verwachting in 2016 vastgesteld. Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) vervangt het daarvoor bestaande Brzo 1999.

Opleggen van last onder dwangsom mogelijk bij overheidssectoren

Tot voor kort was het voor de Inspectie SZW niet mogelijk het in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen instrument van een last onder dwangsom toe te passen bij de politie, de brandweer, inlichtingendiensten en justitiële inrichtingen. Deze beperking is nu opgeheven.

Rijbewijsplicht voor jeugdigen in trekker op openbare weg

Sinds 1 juli 2015 is de rijbewijsplicht ingevoerd voor jeugdigen die een trekker besturen op de openbare weg. Door invoering van een wettelijke verplichting voor een T-rijbewijs is de verplichting van een trekkercertificaat in het Arbeidsomstandighedenbesluit komen te vervallen.

Aanpassing Warenwetregeling liften

Met ingang van 1 oktober 2015 zijn in de Warenwetregeling liften aanpassingen in de bijlagen doorgevoerd die gericht zijn op het beperken van administratieve en toezichtlasten, betere afstemming met accreditatienormen en het oplossen van onduidelijkheden.

Nieuwe norm voor veiligheidstekens

De NEN-norm 3011:2015, die de eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes regelt, is gewijzigd per 1 maart 2015.

Aanwijzing en richtlijn handhaving Arbeidsomstandighedenwet

Zowel de 'Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet' en de 'Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet' zijn aangepast aan de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, die op 1 januari 2013 van kracht werd.  Deze wijzigingen richten zich tot het openbaar ministerie en zijn leidend bij de vervolging van genoemde strafrechtelijke overtredingen.

Gewijzigde certificatie- en keuringsvoorschriften in de arbeidsomstandighedenregeling

De wijzigingsregeling voert diverse aanvullingen, correcties en updates door op het vlak van certificatie- en keuringsvoorschriften in de Arbeidsomstandighedenregeling, en de Warenwetregelingen containers, drukapparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en de persoonlijke beschermingsmiddelen is gewijzigd.  Daarnaast worden in de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 de administratieve kosten voor de afgifte van het stralingspaspoort aangepast aan de prijsindexatie. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2015. 

Verduidelijking documenten bij de erkenning van beroepskwalificaties

Op 1 oktober 2014 zijn de arbeidsomstandighedenregeling zo aangepast  dat alleen een persoon uit een Europese lidstaat die permanente werkzaamheden in een Nederland gecertificeerd beroep komt verrichten, een ‘certificaat van vakbekwaamheid’ ontvangt en een persoon die een tijdelijke of incidentele dienst een ‘bewijs van toetsing’ verkrijgt.

Nieuwe beleidsregel openbaarmaking gegevens asbestovertredingen

Op 17 juli 2014 is de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware en ernstige asbestovertredingen in de Staatscourant gepubliceerd. De beleidsregel vormt de juridische uitwerking voor de openbaarmaking van inspectiegegevens op het gebied van asbestsanering en is op 15 augustus in werking getreden. 

Grenswaarden voor asbest gaan omlaag

De grenswaarden voor het werken met asbestvezels gaan omlaag per 1 juli 2014. Dat is een gevolg van nieuwe wetenschappelijk inzichten die aantonen dat de gezondheidsrisico’s veel groter zijn dan eerder werd aangenomen.  De grenswaarde voor witte asbest (chrysotiel) gaat per 1 juli 2014 en die van de andere soorten waarschijnlijk op 1 januari 2015.

Richtlijn en Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet in werking

Per 1 april 2014 zijn de Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en de Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden. De aanwijzing stelt regels voor de vervolging door het Openbaar Ministerie van verdachten die de strafrechtelijke bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden. De richtlijn bevat het transactie- en rekwireerbeleid voor de strafrechtelijk te handhaven overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, waaronder een aantal BRZO-feiten. De richtlijn is gewijzigd mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving op 1 januari 2013.

Inspectie SZW neemt taken ministerie over

Met ingang van 1 februari 2014 is de Inspectie SZW verantwoordelijk voor het namens de minister van SZW aanwijzen van en het opleggen van maatregelen aan aangewezen (aangemelde) certificerings- en keuringsinstellingen.

Geldigheidsduur persoonscertificatie gelijkgetrokken

Als een buitenlandse dienstverrichter werkzaamheden wil uitoefenen in een beroep waarvoor een persoonscertificatieplicht geldt, moet hij voldoende gekwalificeerd zijn. De regelgeving schrijft voor op welke wijze een buitenlandse dienstverrichter zijn vakbekwaamheid kan aantonen. Daarbij was onvoldoende duidelijk aangegeven hoe lang zijn certificaat van vakbekwaamheid vervolgens geldig was. Evenmin was duidelijk of dit certificaat van vakbekwaamheid ingetrokken kon worden. Vanaf 1 januari 2014 is dat opgelost.

Uitbreiding bevoegdheden machinisten mobiele (toren)kranen

De certificatie-eisen voor persoonscertificaten van machinisten zijn per 1 januari 2014 gewijzigd. De machinist die bevoegd is om een mobiele torenkraan te bedienen, mag nu ook een gewone torenkraan bedienen. Een machinist die een mobiele kraan mag bedienen, mag vanaf nu ook een grondverzetmachine met hijsfunctie, een autolaadkraan en een verreiker met hijsfunctie bedienen.

Ambtenaren ILT controleren ook arbo in de binnenvaart

Naast de ambtenaren van de Inspectie SZW worden ook de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport belast met het toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet op binnenvaartschepen. De Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren is op dit punt met ingang van 19 november 2013 gewijzigd.


 

Nieuwe meetvoorschriften asbestverwijdering

Sinds 1 november 2013 zijn in de Arbeidsomstandighedenregeling de meetvoorschriften voor de eindcontrole bij asbestsanering gemoderniseerd. Hiervoor geldt nu de NEN-norm 2990 versie 2012. Dit heeft betrekking op de bijlagen XIIIa en XIIIb van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Financieringsysteem voor scholing leden OR gewijzigd

Werkgevers gaan scholing voor leden van de ondernemingsraad rechtstreeks vergoeden. Naast deze verandering in het financieringssysteem zijn er nog enkele kleine wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het betreft conflictbemiddeling, certificering en medezeggenschap in internationale concerns.

Zeevarenden en werknemers gelijk beschermd

Vanaf 20 augustus 2013 krijgen zeevarenden dezelfde bescherming als werknemers onder het Arbeidsomstandighedenbesluit. De zeevarende wordt vanaf nu in het Arbobesluit gezien als werknemer en de scheepsbeheerder als werkgever.

Eisen dienstverband kerndeskundigen aangepast

Per 1 augustus is de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd. Het betreft de eisen aan het dienstverband van de kerndeskundigen arbodient. Deze is per 1 augustus weer terug op het oorspronkelijke niveau. 

 

Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Aan de beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving zijn  per 1 juli een aantal overtredingen toegevoegd en andere aanpassingen doorgevoerd. Voor  overtreding van de  taaleis voor gecertificeerde, die per 1 juli is uitgebreid, is een nieuwe bestuurlijke boete ingevoerd. Nieuwe zware overtredingen zijn toegevoegd voor elektrotechnische werkzaamheden, werkzaamheden aan installaties onder hoogspanning en aan explosiegevaarlijke installaties, als werkzaamheden worden uitgevoerd zonder voldoende beveiliging. Datzelfde geldt voor het onvoldoende voorkomen van valgevaar (artikel 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit). De zware overtreding van artikel 4.7 wordt aan een ander artikellid gekoppeld. Tot slot wordt de werknemersboete voor artikel 4.18 geschrapt.

Ook bij tijdelijke klus is Nederlandse taalbeheersing verplicht

De bestaande eis om de Nederlandse taal voldoende te beheersen geldt op dit moment voor personen die permanent in een gecertificeerd arbo-beroep werken. Vanaf 1 juli  2013 is deze eis ook van toepassing indien een buitenlandse werknemer slechts een tijdelijke of incidentele klus in een gecertificeerd beroep uitoefent. In bijzondere gevallen is een andere gemeenschappelijke taal toegestaan.

 

Sanctiebeleid Arbeidsomstandighedenregelgeving aangescherpt

Overtredingen van arbeidswetten worden per 1 januari 2013 anders bestraft. Voor bijna alle overtredingen zal voortaan een bestuurlijke boete worden opgelegd en de nieuwe boetes zijn over het algemeen tweemaal zo hoog als in het verleden. Bij recidive zal de boete verdubbelen of verdrievoudigen. Daarnaast wordt de last onder bestuursdwang algemeen inzetbaar en kan het werk bij herhaling van een overtreding preventief worden stilgelegd.

Zzp´er ook onder Arbowet

Na jaren discussie tussen de overheid en werkgevers en werknemers is nu bepaald dat voor zzp’ers en vaste werknemers dezelfde arbovoorschriften gaan gelden. Dit om concurrentie en ongevallen te voorkomen. De wijziging geldt alleen voor situaties waarin zzp’ers en werknemers op dezelfde arbeidsplaats samenwerken.

Meldingen en ontheffingsaanvragen verplicht digitaal

Met ingang van 1 juli 2012 zijn werkgevers verplicht om een aantal meldingen elektronisch aan te geven bij de Inspectie SZW. Het geldt ook voor het aanvragen van ontheffingen. Enige uitzondering op de digitalisering is het melden van dodelijke ongevallen.

Belemmeringen voor Het Nieuwe Werken weggenomen

Om plaats- en tijdonafhankelijke arbeid, ook bekend als Het Nieuwe Werken (HNW), makkelijker te maken, geldt hierop per 1 juli 2012 het lichtere arboregime. De Inspectie SZW treedt alleen nog op bij klachten.

Apart werkplan bij professioneel vuurwerk vervalt

In het Arbobesluit is op 1 juli 2012 de verplichting vervallen om een apart werkplan op te stellen voordat professioneel vuurwerk wordt geïnstalleerd of afgestoken. De maximale verkoophoeveelheid gaat van tien naar 25 kilo.

Sanctiebeleid BRZO 1999 aangescherpt

Overtredingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 worden vanaf 1 januari 2013 anders aangepakt. Het is voor het eerst dat bestuurlijke boetes op dit terrein worden gehanteerd. Gezien de ernst van de ongevallen zijn de boetes een stuk hoger dan voor overtredingen van de arboregelgeving geldt. Omdat het strafrecht op dit terrein van toepassing blijft, zijn er slechts twee categorieën bestuurlijke boetes geïntroduceerd.