In voorbereiding

31 januari 2017
Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. De wijziging gaat in op 1 juli 2017.
11 juli 2016
Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.
1 oktober 2015
Minister Asscher heeft een voorstel tot wijziging van de Arbowet gepubliceerd. Het kabinet wil met de vernieuwde wet de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterken.
10 juni 2015
Het Nederlandse normeninstituut NEN en zijn Europese tegenhanger de CEN zijn bezig nieuwe kleurcodering voor alle alternatieve brandstoffen te ontwikkelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om autobrandstoffen als biodiesel, (bio)gas, biobenzine en waterstof.
2 april 2015
De managementnorm ISO 9001 wordt herzien. De verwachting is dat in september 2015 de nieuwe ISO 9001:2015 van kracht wordt.
7 januari 2015
Op grond van diverse SER-adviezen over de haalbaarheid zullen voor enkele kankerverwekkende stoffen de wettelijke grenswaarden worden aangepast per 1 april 2015. Het betreft Arseen en anorganische arseenverbindingen, 1,3 butadieen, chroom (VI)-oplosbare en –slecht oplosbare verbindingen en tot slot chroomtrioxide (als Cr).
3 september 2013
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is teruggekomen op een besluit van het vorige kabinet en heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) niet gaat afschaffen. Hij gaat de regeling wel vereenvoudigen.
Abonneren op In voorbereiding