Brandblussers: soort en aantal

Brandbeveiliging is een belangrijk onderdeel van de arbowetgeving. Het Arbeidsomstandighedenbesluit vereist dat niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen gemakkelijk bereikbaar zijn en gemakkelijk te bedienen. Het is daarom belangrijk dat de brandblussers op direct toegankelijke plekken in het bedrijf hangen. Brandblussers moeten altijd beschikbaar en gebruiksklaar zijn, zo stelt het Arbobesluit. Ook moeten ze geschikt zijn voor het type brand dat verwacht kan worden bij de omgeving en de werkzaamheden die er worden verricht.

Vaste plaats
Het is belangrijk brandblussers een vaste plaats te geven, nabij vluchtwegen (nooddeuren, gangen en trappen). Daarnaast moet voor de zichtbaarheid de brandblusser worden aangeduid met een pictogram. De Arbeidsomstandighedenwet stelt verder als eis dat brandblussers periodiek gekeurd worden, eenmaal per twee jaar, door een erkend keuringsbedrijf.

Welke brandblusser
Bepalend voor de keuze van het type blusmiddelen is het soort brand dat verwacht kan worden bij de locatie en de werkzaamheden die er worden verricht. Een kantoor heeft bijvoorbeeld andere risico's dan een werkplaats met brandbare stoffen.

Hoeveel brandblussers
Hoeveel brandblussers nodig zijn, hangt van een groot aantal factoren af. Een factor is natuurlijk hoe groot het risico is dat er een brand ontstaat. Verder is ook de grootte van het bedrijf en het aantal medewerkers van belang. Het brandrisico is ook van invloed op de keuze voor een poeder- of schuimblusser, een CO2-brandblusser of een andere type blusmiddel. Als er geen sprake is van een verhoogd brandrisico, dan is in de regel één blusser (6 liter (sproei) schuim, 6 kg poeder of 5 kg CO2) per 200 m2 voldoende met een minimum van twee per verdieping, zo volgt uit de richtlijn NEN 4001. De maximale loopafstand tot een brandblusser is 20 meter. Worden er echter brandgevaarlijke werkzaamheden verricht of brandbare stoffen opgeslagen, dan moet er één blusser per 100m2 aanwezig zijn met een minimum aantal van drie per verdieping.