Deelname aan Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht

Alle gecertificeerde asbestinventariseerders en asbestverwijderaars zijn verplicht te werken met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Vanaf eind 2013 voorziet dit systeem in een koppeling met de systemen van Inventariseerders. Begin 2014 komt er ook zo’n koppeling voor Verwijderaars en Eindcontrolelabs.

Web-applicatie
Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Als ketenpartners worden gezien de eigenaren van gebouwen, asbestinventariseerders en –verwijderaars en toezichthouders zoals gemeenten, Inspectie SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport. Het systeem bevat een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die ingehuurd kunnen worden. De melding aan de gemeente wordt op termijn automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.

In bedrijfsgebouwen (scholen, ziekenhuizen), woningen of stallen van vóór 1994, zit vaak asbest. Ook in de industrie is asbest veel gebruikt. Bij onderhoud zijn dan specifieke maatregelen nodig om blootstelling van werknemers en andere gebruikers aan asbest te voorkomen.

Voordelen
Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft een aantal voordelen voor de eigenaar van gebouwen:

  • Hij kan het verwijderingsproces beter volgen;
  • Hij ontvangt belangrijke informatie die nodig is om zijn verantwoordelijkheid als gebouweigenaar te kunnen nemen;
  • Rapporten en dergelijke zijn rechtstreeks toegankelijk voor de toezichthouders; hij hoeft deze dus niet meer toe te sturen;
  • Het LAVS zorgt voor de verplichte meldingen aan de toezichthoudende instanties (gemeenten, Inspectie SZW en certificerende instellingen);
  • Stapsgewijs wordt de wettelijke procedure gevolgd: het risico van het onbewust overtreden van wet- en regelgeving wordt hierdoor verkleind.

De eigenaar van het gebouw waarin asbest zit, blijft altijd verantwoordelijk voor zijn asbest. Pas als het materiaal op de juiste manier is aangeboden op een stortplaats, heeft deze aan zijn wettelijke verplichtingen voldaan.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga naar www.lavsinfo.nl, de website over het Landelijk Asbestvolgsysteem, waar u informatie kunt vinden en de ontwikkelingen kunt volgen. Ook kunt u bellen met de telefonische helpdesk op nummer 088 - 602 5550, dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.