Het juiste aantal BHV’ers

Een werkgever is verplicht om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (art. 3 Arbowet). Hij moet daarom doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van EHBO, brandbestrijding en evacuatie van werknemers in noodsituaties (art. 3 lid 1 sub e Arbowet).  

Bedrijfshulpverleners staan de werkgever bij in deze taak. De Arbowet onderscheid een aantal situaties waarbij bijstand door bedrijfshulpverleners verleend moet worden:

- het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
- het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
- het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Verder schrijft de wet voor dat de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zodanig in aantal zijn en zodanig georganiseerd zijn dat ze hun taken naar behoren kunnen vervullen. Hoeveel bedrijfshulpverleners er moeten worden aangesteld en over welke uitrusting zij moeten beschikken verschilt van bedrijf tot bedrijf.

Maatgevende factoren
Het Arbobesluit gaf (tot een wijziging in 2007) een aantal maatgevende factoren die van invloed zijn op het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet tellen. Deze factoren zijn inmiddels uit het Arbobesluit verdwenen, maar kunnen nog steeds een handvat bieden. Het gaat om de volgende factoren:

- de aard, grootte en ligging van het bedrijf;
- de in het bedrijf aanwezige gevaren en brandscenario’s;
- het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige medewerkers en overige personen (denk bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers binnen een bibliotheek of andere publieke instelling);
- het aantal personen dat zich bij brand of ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen (bijvoorbeeld in een zorginstelling of ziekenhuis: bedgebonden patiënten, mindervaliden en kleine kinderen of personen met een verstandelijke beperking);
- de tijd die het kost voordat brandweer en andere hulpverlening ter plaatse zijn en hun mogelijkheden ter plaatse.

Scenario’s
Aan de hand van de maatgevende factoren kan een inschatting van de risico’s binnen een bedrijf worden gemaakt door verschillende scenario’s op te stellen (bijvoorbeeld: een brand, ongeval etc.). Met behulp deze scenario’s en een BHV-plan waarin staat omschreven welke maatregelen en voorzieningen er zijn getroffen, kan vervolgens worden afgeleid hoeveel BHV’ers er nodig zijn.