Machine bedienen onder 18 jaar

Minderjarige werknemers (16, 17 jaar) zijn zelf niet goed in staat om de risico’s van het werken met machines in te schatten, volgens de wetgever. Daarom worden zij door de Arbowetgeving beschermd. Het is niet zo dat jongeren helemaal geen machines mogen bedienen, maar de werkzaamheden die zij mogen verrichten zijn beperkter dan de werzaamheden die volwassenen mogen verrichten.

Het criterium dat bepaalt of een jongere een machine mag bedienen is of er gevaarlijke (handmatige) handelingen moeten worden uitgevoerd. Het gaat hier in de woorden van het Arbeidsomstandighedenbesluit dan voornamelijk om gevaar voor ‘arbeidsongevallen als gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten van gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling’ (art. 1.37 Arbeidsomstandighedenbesluit). Deze specifieke gevaren moeten worden vastgelegd in de risico-inventarisatie & –evaluatie. Ook als een jongere wel een machine mag bedienen, wordt er alsnog van de werkgever verlangd dat hij toezicht houdt op de werkzaamheden.