Valt een bereikbaarheidsdienst onder arbeidstijd?

Arbeidstijd in de Arbeidstijdenwet wordt gedefinieerd als ‘de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht’. De Hoge Raad oordeelde in een arrest in 1931 al dat het bij arbeid gaat om ‘iedere willekeurige bezigheid’ waarbij van belang is dat de werknemer ter beschikking staat van de werkgever. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een slaapdienst of aanwezigheidsdienst als arbeidstijd gelden.

Bij een bereikbaarheidsdienst ligt dat anders. Uit het Arbeidstijdenbesluit volgt dat onder een bereikbaarheidsdienst wordt verstaan: ‘een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten’. Pas als er een oproep plaatsvindt, staat hij ter beschikking van de werkgever. De Arbeidstijdenwet is dan pas van toepassing wanneer de werknemer is opgeroepen. Daarbij geldt dat er voor een oproep minimaal een half uur arbeidstijd staat.

 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar