Verplichtingen na een (ernstig) arbeidsongeval

Na een (ernstig) bedrijfsongeval hebben zowel werknemer als werkgever verplichtingen. 

Het begrip arbeidsongeval wordt in artikel 1 van de Arbowet als volgt omschreven:

‘Een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.’

Direct melding maken
Wanneer er sprake is van een ongeval tijdens werktijd, moet de werknemer dit melden bij de werkgever. Deze heeft op zijn beurt de plicht de Inspectie SZW in te lichten, zoals is omschreven in artikel 9 lid 1 van de Arbowet. In dit artikel wordt voorgeschreven dat wanneer een werknemer een arbeidsongeval overkomt, de werkgever hier direct melding van moet maken bij de Inspectie SZW. Het gaat hierbij om een arbeidsongeval dat leidt tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Het moet om een arbeidsongeval gaan, een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer valt hier dus bijvoorbeeld niet onder.

Forse boete
Op het niet melden van ernstige ongevallen staat een boete van maximaal 50.000 euro. Ratio achter deze forse boete is dat werknemers en werkgevers er belang bij hebben dat bij ernstige ongevallen onafhankelijk onderzoek wordt gedaan door de Inspectie SZW. Het niet melden van een incident maakt het voor de inspectie lastig om ernstige ongevallen op te sporen.

Lijst met ongevallen
De werkgever moet ook een lijst bijhouden van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen, onder vermelding van de aard en de datum van het ongeval. Wanneer er geen lijst wordt bijgehouden kan de Inspectie SZW een boete van 750 euro uitdelen.

Beroepsziekten
Artikel 9 van de Arbowet omvat verder nog de verplichting om beroepsziekten te melden door de bedrijfsarts of arbodienst aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.