Wat de Arbowet zegt over pesten

Pesten op de werkvloer is een groot probleem, dat kan leiden tot ernstige psychische en lichamelijke klachten en zorgt voor een groot aantal extra verzuimdagen. Welke verplichtingen rusten er op de werkgever om pestgedrag tegen te gaan?

Dat pesten op het werk een groot probleem is, blijkt wel uit een recent onderzoek van TNO (2014). Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. In 2014 was een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel.  Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar en levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen. Hieronder zal nader worden ingegaan op de wet- en regelgeving over pesten op de werkvloer en wat een werkgever er tegen kan doen.

Psychosociale arbeidsbelasting
Een werkgever moet op grond van artikel 3 lid 2 van de Arbowet een beleid voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting.
Pesten is een voorbeeld van psychosociale arbeidsbelasting (artikel 1 lid 3 onderdeel e Arbowet). Onder pesten wordt in de Arbowet verstaan (zo volgt uit de Memorie van Toelichting bij de Arbowet): alle vormen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar