Aanpassing Warenwetregeling liften

Daarnaast zijn alle gedetailleerde uitwerkingen van de klachtenregeling en bezwaar- en beroepsprocedures geschrapt, omdat de verplichting tot het hebben van dergelijke regeling al geldt op grond van de Algemene wet bestuursrecht en daarin ook is uitgewerkt.

In de bijlagen bij de Warenwetregeling liften worden hoofdzakelijk kleine technische en redactionele wijzigingen doorgevoerd op verzoek van de bij de keuring van liften betrokken partijen. Zo is bijvoorbeeld de term ‘liftinstallaties’ overal vervangen door ‘liften’, omdat daarmee hetzelfde wordt bedoeld. Tevens zijn de definities van enkele functieomschrijvingen aangepast waardoor deze beter aansluiten bij de toepasselijke accreditatienormen.

Betere internationale afstemming
Deze wijzigingen halen onduidelijkheden weg, zorgen voor een betere afstemming met internationale accreditatienormen en bevorderen daarmee een effectieve werkwijze van de aangewezen certificerende en keurende instellingen (hierna: cki’s) die de liften keuren. De eis tot tussentijdse keuringen is verwijderd. Deze keuringen hebben geen zin omdat de geldigheid van de periodieke gebruikskeuringen slechts 18 maanden is en ze zijn bovendien in strijd met de internationale norm NEN-EN ISO/IEC 17020:2012.

Meldingsverplichtingen vereenvoudigd
Daarnaast zijn op verzoek van de Inspectie SZW onnodige informatie- en meldingsverplichtingen die waren opgenomen in bijlage 2, behorend bij artikel 2, van cki’s aan de Inspectie SZW, vereenvoudigd. De verplichte melding van cki’s aan de Inspectie SZW van situaties waarin eigenaren van liften 6 maanden na afkeuring van hun lift geen herkeuring hebben aangevraagd, is vervallen door aanpassing van de stroomschema’s in bijlage 3, behorend bij artikel 5. Ook is de afzonderlijke verplichting van cki’s om aan de Inspectie SZW aan te tonen dat zij liften voldoende keuren, vervallen. De reden is dat de Raad van Accreditatie dit al in haar beoordelingen betrekt en dat de Inspectie SZW dergelijke informatie desgewenst altijd kosteloos kan opvragen bij een cki.