Geen wijzigingen in nieuwe SZW-lijsten voor kankerverwekkende, mutagene en voor voortplanting schadelijke stoffen

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of
  • door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend (stoffen behandeld tot en met december 2012).

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen die moeten worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 kankerverwekkend volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG 196) of als categorie 1a en 1b volgens de criteria van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

In het verleden werden ook door de Gezondheidsraad geclassificeerde kankerverwekkende en reprotoxische stoffen toegevoegd. Dit leidde soms tot discrepanties met Europese classificaties. Bedrijven moesten zich dan aan twee verschillende classificaties houden. Dat is verwarrend en leidt tot uitvoeringsproblemen. Om die reden zullen de classificatie-onderzoeken van de gezondheidsraad voortaan worden ingebracht in de processen die leiden tot Europese geharmoniseerde classificaties. Dat gebeurt ook voor stoffen waarvoor nu nog verschillen bestaan tussen de Nederlandse en Europees geclassificeerde stoffen. Het overigens beperkte aantal verschillen in wettelijke classificaties zal daardoor de komende jaren verdwijnen.

In de SZW-lijsten zijn geen stoffen opgenomen die op grond van de Europese Reach verordening door producenten van stoffen zelf worden opgenomen in de veiligheidsinformatiebladen die bij hun producten worden verstrekt en de verpakkings- en labelingsinformatie. Hoewel zij daarbij moeten voldoen aan Europese voorschriften is er geen intensieve controle op de juistheid ervan. Deze verantwoordelijkheid heeft Europa bij het bedrijfsleven zelf gelegd. Voor zover deze informatie afwijkt van de Nederlandse lijsten, kan het bedrijfsleven desgewenst zelf het initiatief nemen om een Europees geharmoniseerde classificatie, die dan wettelijk bindend wordt voor alle lidstaten.