Gevaarlijke stoffen

Lijst gevaarlijke stoffen

Het gaat om de kankerverwekkende stoffen 2,3-dibroompropaan-1-ol en spirodiclofen (ISO). En om de voor de voortplanting giftige reactiemassa van 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine, en de stoffen 2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon, fenytoïne, fosmet (ISO), kaliumpermanganaat, pinoxaden (ISO), propiconazool (ISO), quizalofop-P-tefuryl (ISO), salicylzuur, spirodiclofen (ISO) en 1-vinylimidazool. De lijst met mutagene stoffen is niet gewijzigd.

In de lijst met wettelijke grenswaarden – gepubliceerd in  Bijlage XIII van de Arboregeling – zijn geen wijzigingen aangebracht. Als er geen wettelijke grenswaarde is vastgesteld, zijn bedrijven verplicht om zelf een grenswaarde voor een bepaalde gevaarlijke stof vast te stellen zodra zij met die stof gaan werken. Met het stellen van wettelijke grenswaarden vervalt deze verplichting. Wel moeten bedrijven eenmalig controleren of zij aan de nieuwe wettelijke grenswaarden voldoen.