Halfjaarlijkse update SZW-lijsten

Lijst gevaarlijke stoffen

Aan het begin van ieder half jaar (januari en juli) publiceert het Ministerie van SZW in de Staatscourant de updates van de ‘Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen’, de ‘Lijst van mutagene stoffen’ en de ‘Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen’. Ten opzichte van januari is alleen de ‘Lijst van kankerverwekkende stoffen’ aangepast. Er zijn twee nieuwe stoffen toegevoegd: 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen en 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen. Je vindt de geactualiseerde lijst in de Arbowetweter als bijlage 2 in de rubriek ‘Bijlagen bij het Arbeidsomstandighedenbesluit’.