Kleine aanpassingen in Asbestverwijderingsbesluit

1. Elektrische en elektronische apparatuur waarin asbest aanwezig is.

In artikel 2, onderdeel b, is 'bij of krachtens het Besluit beheer elektrische apparatuur' vervangen door: 'in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur'.

Deze wijziging is een gevolg van de implementatie van richtlijn nr. 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PbEU 2012, L 197). In de praktijk wordt deze richtlijn vaak ook wel de ‘WEEE-richtlijn’ genoemd, naar de Engelstalige afkorting ervan. De nieuwe richtlijn leidt in de komende jaren tot een stapsgewijze uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het asbestverwijderingsbesluit is niet van toepassing op producten waaromtrent regels zijn gesteld in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om die reden kan deze technische wijziging ertoe leiden dat in meer gevallen dan in het verleden de voorschriften uit het asbestverwijderingsbesluit niet van toepassing zijn.

(bron: Staatsblad 2014, 239)

2. Asbeststof wordt asbestvezels

In de artikelen 6, eerste lid en 9, derde lid, is 'asbeststof' veranderd in 'asbestvezels'. Deze wijziging heeft alleen tot doel dezelfde terminologie in het Asbestverwijderingsbesluit door te voeren als in het Arbeidsomstandighedenbesluit dat vanaf 1 juli 2014 geldt.

(bron: Staatsblad 2014, 342)