Meldingen en ontheffingsaanvragen verplicht digitaal

Het verwerken van telefonische en schriftelijke meldingen en verzoeken kostte de Inspectie SZW een aanzienlijke capaciteit. Voor de schriftelijke meldingen en verzoeken was sprake van een dubbele administratieve belasting. Immers, zowel de werkgever als de medewerker van de Inspectie SZW moest dezelfde gegevens invoeren. Om dit te verminderen is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Per 1 juli 2012 is in artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet het woord ´schriftelijk´ geschrapt.

Meldingen en ontheffingen

De wijziging betreft meldingen van arbeidsongevallen, asbestverwijderingswerk risicoklasse 1, 2 en 3 en asbesthoudende grond, biologische agentia, bouwwerken en duikarbeid. Het geldt ook voor het aanvragen van de volgende ontheffingen: 
- werkzaamheden met onder spanning staande installaties,
- werkzaamheden met buitenlandse kraanmachinist,
- gebruik van lijmen en verven in binnensituaties,
- in het kader van het Warenwetbesluit liften
- werken met vuur aan tankschepen.

Voor al deze meldingen en/of verzoeken tot ontheffing werden een aantal jaren geleden al formulieren ontwikkeld die het makkelijker maakten om meldingen en verzoeken tot ontheffingen via de elektronische weg te melden. Deze formulieren zijn te vinden op de website van de Inspectie SZW (www.inspectieszw.nl) en kunnen vanaf 1 juli 2012 dus alleen nog digitaal worden verstuurd.

Snel en efficiënt

Het voordeel voor de Inspectie SZW is dat de melding sneller binnenkomt en dat de melding automatisch gekoppeld kan worden aan het eigen automatiseringssysteem (I-net). De webformulieren zijn al zo ingevuld dat geen aanvullende informatie hoeft te worden opgevraagd. Ook voor werkgevers biedt deze werkwijze een administratieve verlichting.

Dodelijke arbeidsongevallen

Bij dodelijke arbeidsongevallen is een zeer snelle start van het ongevalonderzoek essentieel. Dat belang weegt zwaarder dan de administratieve belasting die een telefonische melding kan veroorzaken. In die gevallen kan er sprake zijn van ernstig gevaar voor (andere) werknemers en kan iedere minuut van belang zijn. Het melden van ernstige ongevallen is daarom uitgezonderd van de elektronische meldplicht.