Nieuw Certificatieschema Asbestinventarisatie en -verwijdering

Asbestinventarisatie
  • het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (bijlage XIIIa);
  • het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (bijlage XIIIe).

U vindt het nieuwe certificatieschema in de Arbowetweter in de rubriek Certificatieschema’s krachtens de arboregelgeving. In deze rubriek worden voortaan de nieuwe certificatieschema’s verzameld. Sinds 1 januari 2019 vindt u hier ook het Certificatieschema Arbodiensten. In afdeling 1A van het Arbobesluit staan de algemene bepalingen inzake de aanwijzing van certificerende instellingen die wettelijk verplichte certificaten afgeven en in paragraaf 4.6 van de Arboregeling vindt u per 1 april 2019 nadere certificatiebepalingen voor arbeid met asbest. De werkveldspecifieke eisen die gesteld worden aan de aanvrager van een certificaat, de certificaathouder én aan de certificerende instelling staan in de certificatieschema’s. Deze zijn daarmee wettelijk bindend.

Wijzigingen

De oude bijlagen XIIIa en XIIIe zijn grotendeels overgenomen in het nieuwe schema. Behalve de nodige, met name tekstuele en wetstechnische, wijzigingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen. Onder meer zijn er wijzigingen ten aanzien van het kwaliteitssysteem, faciliteiten en arbeidsmiddelen, uitvoering asbestinventarisatie, de vereiste documenten bij asbestverwijdering, eisen aan het certificatiepersoneel, gegevens in het procescertificaat, verslag van beoordeling bij verlening, minimale tijdsbesteding van een certificerende instelling. Bovendien zijn ter voorkoming van ongewenste vormen belangenverstrengeling de definities van de diverse betrokken partijen in de asbestinventarisatie en asbestverwijdering aangescherpt.

Er zijn ook enkele wijzigingen voor de dagelijkse praktijk:

  • de verplichting van de certificaathouder asbestinventarisatie om ten minste 50 inventarisatierapporten per jaar te realiseren is vervallen;
  • de termijn om asbestinventarisatiewerkzaamheden vooraf te melden, is verkort van twee dagen naar één dag;
  • er is voorzien in een uitzondering wanneer de inventarisatie niet het vereiste gebied kan omvatten;
  • er zijn nadere bepalingen opgenomen over het verwijderen van asbesttoepassingen onder een asbestdak en in geval van asbesthoudende toepassingen in een ruimte met een balkon of galerij;
  • er zijn wijzigingen in geval van meting van lucht, onderdruk en binnen een containment bij asbestverwijdering;
  • er wordt nu onderscheid gemaakt tussen de situatie dat een asbestverwijderingsbedrijf zorg draagt voor de afvoer van asbesthoudend afval en de situatie waarin dat niet het geval is.