Wat er precies verandert met de nieuwe Arbowet

Meer samenwerken nieuwe Arbowet

De wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit hebben een lange aanloopperiode gehad. Het doel van de veranderingen is dat de arbodienstverlening naast aandacht voor verzuim ook werk gaat maken van preventie. Veel bedrijfsartsen maken niet veel werk van het melden van beroepsziekten, terwijl dat wel een plicht is. Om die reden kan de Inspectie SZW bedrijfsartsen gaan beboeten als zij in gebreke blijven bij het melden van beroepsziekten. Die boetemogelijkheid gaat echter nog niet meteen in, maar pas op een later moment.

Wat verandert er nu precies?

  1. Instemmingsrecht OR bij keuze preventiemedewerker
    De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de persoon van de preventiemedewerker en zijn positie in het bedrijf. Met dat laatste worden zijn taken en bevoegdheden bedoeld. Het idee hierachter is dat hierdoor de preventiemedewerker dichter bij de werknemers in het bedrijf komt te staan en werknemers een grotere betrokkenheid bij het werk van de preventiemedewerker gaan voelen.
     
  2. Positie preventiemedewerker versterkt
    Nieuw is dat de preventiemedewerkers niet alleen moeten adviseren en nauw moeten samenwerken met de OR, PV of de belanghebbende werknemers, maar voortaan...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar