Wijziging van regels voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels hebben gevolgen voor arboregelgeving

De juridische achtergronden voor de wijzigingen zijn complex. De wijzigingen dienen ter uitvoering van Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van de richtlijnen 92/58/EG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PbEU 2014, L 65).

Daarnaast bleek het noodzakelijk om het Arbobesluit op onderdelen aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEG 2008, L 353). Dat laatste was noodzakelijk omdat in het Arbobesluit op diverse plaatsen nog termen gebruikt worden die gebaseerd zijn op richtlijn 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar