Wijzigingen in SZW-lijsten

Gevaarlijke stoffen

Dit zijn de wijzigingen:

1. Wijzigingen in de lijst van kankerverwekkende stoffen en -processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Er zijn geen stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst op 2 januari 2018

2. Wijzigingen in de lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Er zijn geen stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst op 2 januari 2018

3. Wijzigingen in niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting gevaarlijke stoffen, waarop de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Er zijn geen stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst van 2 januari 2018, Staatscourant nr. 21.

De stoffen methanol (CAS nr 67-56-1) en kopersulfaat (CAS nr 7758-98-7) zijn uit de bovenstaande lijst verwijderd

De lijsten zijn opgenomen in publicatie 35478 van 2 juli 2018 in de Staatscourant.