Artikel 9.7 Verplichtingen van de ontwerpende partij